برنامه آدینه با منشه امیر برای بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و اسراییل