برنامه آدینه با منشه امیر برای بررسی رویدادهای مهم ایران و اسراییل::یک ماه از خیزش ملی ایرانیان گذشت