برنامه آدینه با منشه امیر برای بررسی رویدادهای ایران:خیزش ملی ایرانیان همچنان ادامه دارد