برنامه آدینه با منشه امیر برای بررسی رویدادهای مهم ایران:خیزش ملی در ایران همچنان ادامه دارد