برنامه آدینه با منشه امیر.بررسی رویدادهای مهم هفته:سپاه پاسداران در لیست تروریستی/انقلاب ملی ایران