برنامه آدینه با منشه امیر.بررسی و تحلیل رویدادهای سیاسی هفته در ایران و جهان