برنامه آدینه با منشه امیر به میزبانی بانو نگار/تحلیل وقایع مهم هفته