برنامه آدینه با منشه امیر به میزبانی بانو نگار/بررسی دوستانه رویدادهای مهم هفته در ایران و جهان