برنامه آدینه با منشه امیر به میزبانی بانو نگار/بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و سراسر جهان