برنامه اسرائیل از نزدیک:روابط تاریخی ایرانیان و یهودیان گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم

بر اساس مدارک و اسناد تاریخی و به گفته کارشناسان و آگاهان،روابط و پیوندهای تاریخی میان دو ملت ایران و اسرائیل به هزاران سال پیش باز میگردد تا جایی که برخی از مهمترین شخصیت های مذهبی و تاریخی یهودیان در خاک ایران دفن شده اند و همچنین از کوروش بزرگ پادشاه نامدار ایرانی در کتاب مقدس یهودیان به عنوان مسیح خداوند یاد شده است.

بر پایه این سابقه کهن تاریخی است که تبلیغات سمی و فعالیت های خرابکارانه و تروریستی رژیم اسلامی در چهل و چهار سال گذشته نه تنها نتیجه باب میل آنها را نداده بلکه ملت ایران بیش از گذشته امروز با ملت اسرائیل همدلی و همراهی دارند و البته در طرف مقابل هم دولت و ملت اسرائیل حساب ملت ایران را از رژیم اسلامی جدا می داند.

با این وجود مهم است که هرچه بیشتر درباره روابط و پیوندهای تاریخی میان دو ملت روشنگری شود از این رو ما در برنامه «اسرائیل از نزدیک»تلاش می کنیم هرچه بیشتر این پیوندهای تاریخی را بر پایه تاریخ واقعی آگاهی رسانی کرده و نور بیشترو تابان تری را بر راه دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل بتابانیم.

در این برنامه و در بخش دوم گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم هرچه بیشتر درباره پیوندها و پل های تاریخی میان دو ملت صحبت کردیم.

لینک بخش دوم گفتگو: