برنامه تحلیلی با آقای منشه امیر:از انفجار در کرمان در سالگرد کتلت شدن قاسم سلیمانی تا جنگ اسراییل