برنامه دوم انکارگران هولوکاست و یهودستیزان چه کسانی هستند؟با حضور آقای منشه امیر