برنامه گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:جنگ میان رژیم اسلامی و اسراییل