برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر،بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و اسراییل:سقوط رژیم ملایان حتمی است