برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:آخرین تحولات از جنگ اسرائیل با حماس