برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:بررسی آخرین تحولات حنگ اسراییل با تروریست های حماس