برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و اسراییل