برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:بررسی رویدادهای مهم در ایران و اسراییل:ایران توسط ملت ایران آزاد خواهد شد