برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:تازه ترین تحولات در چهل و چهارمین روز جنگ اسراییل با تروریستهای حماس