برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:جنگ گروه های تروریستی فلسطینی با اسرائیل به نیابت از رژیم ملایان