برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:خاورمیانه در حال انفجار است