برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:رابطه رژیم با عربستان/اقدامات اسرائیل در برابر رژیم