برنامه یکشنبه با آقای منشه امیر:یاری رسانی بایدن به ملایان در حال مرگ