برنامه یکشنبه با منشه امیر،بررسی رویدادهای مهم ایران و اسراییل:نوروز و مبارزه ایرانیان برای آزادی