برنامه یکشنبه با منشه امیر برای بررسی رویدادهای مهم ایران واسراییل:نشست مشترک با شاهزاده رضاپهلوی و…