برنامه یکشنبه ها با آقای منشه امیر:تحلیل شرایط جنگ اسراییل با تروریست های حماس