برنامه یکشنبه ها با آقای منشه امیر:رژیم روبه نابودیست/نصب بنر نابودی رژیم در اسراییل/یهودستیزی در جهان