برنامه یکشنبه ها با آقای منشه امیر:طرح پیشنهادی نتانیاهو برای غزه/سرانجام نبرد اسراییل/آینده ایران