برنامه یکشنبه ها با آقای منشه امیر:پاسخ اسراییل به رژیم قوی یا ضعیف؟