برگزاری دور دوم سیرک انتخابات رژیم و رسوایی دوباره خامنه ای:تحلیل آقای منشه امیر