برگزاری رفراندوم؛ یک ضرورت ملی و بین المللی

از: علی میرفطروس

ما بارها به ضرورت انجام رفراندوم، نه توسط جمهوری اسلامی بلکه زیر نظر سازمان های ملی و بین المللی برای عبورِ مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی اشاره نموده و دراین باره خصوصاً به مسئولیت سنگین خانم شیرین عبادی(به عنوان یک حقوقدان و برندهء جایزهء صلح نوبل) تأکیدکرده ایم. این مسئولیت  چنانکه خواسته بودیم، متضمنِ طرح و ثبیت انجام رفراندوم آزاد درنزدِ نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و دولت های غربی بود.

اینک خوشحالیم که این خواست ملی، مشروع و مدنی ازطرف برخی چهره های سیاسی و حقوق بشری (ازجمله خانم شیرین عبادی و خانم نسرین ستوده) ابرازشده است.

با اعتقاد به امتناعِ سرانِ رژیم ازبرگزاری یک رفراندوم آزاد، چنانکه گفته ایم، به نظرمی رسد که این فراخوان بیشتر برای جلب افکاربین المللی وخصوصاً جلب حمایت و پُشتیبانی دولت های غربی ارائه شده تا باتوجه به اعتراضات عظیم مردم درشهرهای ایران، ازطریق فشارهای سیاسی و اقتصادیِ بین المللی، رژیم حاکم را نسبت به این خواستِ مدنی و مشروعِ ملت ایران وادار به تمکین و تسلیم نمایند.

به نظرنگارنده، برگزاری رفراندوم زیرنظرسازمان های ملی و بین المللی در ذات و جوهرِخود، طرحی برانداز و سرنگون ساز است، هم ازاین روست که حتی «شَبحِ»آن (پیشنهادحسن روحانی) خوابِ جناح های حاکم را آشفته کرده است، چراکه براساس همه‌ی پُرسش‌ها و بررسی های میدانیِ مختلف، بیش از۹۰%مردم ایران با ادامه‌ی رژیم حاکم مخالفند. بنابراین، برخلاف نظر برخی دوستان، انجام انتخابات آزاد یا رفراندوم بعدازسرنگونی رژیم، تعلیق و تعویق خواست حیاتیِ ملت ایران به آینده خواهدبود.

نظرِ این دوستان، درعین حال،نوعی «سالبه به انتفاء موضوع» می باشد چراکه بعد از سرنگونی رژیم اسلامی، دیگر نیازی به اجازه‌ی هیچ رهبر یا ولی فقیهی برای انجام رفراندوم نیست. به عبارت دیگر، برگزاری رفراندوم یا انتخابات آزاد بعدازسرنگونی نظام، نوعی«تحصیل حاصل» خواهدبود و به قول معروف:چونکه ۱۰۰ آمد، ۹۰ هم پیشِ ما است!

صرف نظر ازبرخی«ملاحظات»، نگارنده، انتشاراین فراخوان را گامی مبارک در راستای رهایی ملی و کوششی فرخنده برای استقرارِ صلح، ثبات و امنیت درمنطقه و جهان می‌داند.