بر فراز کوه ها می نگرم که رهایی بخش من از کدام سوی می آید
یهودیان دارای یک سنت باستانی در سرودن اشعار و تدوین آهنگ هایی هستند که در مدح پروردگار و توانایی او تدوین شده و آمیخته با عشق به میهن و سرزمین باستاین اسرائیل است. در سرودی که می شنوید، این سخنان بیان شده است
چشمان خویش را به سوی کوه های بلند می دوزم و می نگرم که از کدام سوی، مرا یاوری فرا می رسد
این پرورگار نیک است که آفریننده زمین و آسمان بوده و مرا یاری می دهد
پروردگار است که پای تو را از لغزش باز می دارد
اوست که ترا پاسداری و نگاهداری می کند
چشم بر چشم فرو نخواهم گذاشت، زیرا اوست که مرا پاسداری می کند
خواب مرا در خود فرو نخواهد برد
پروزدگار، اوست که نگاهدارنده ملت اسرائیل است، چشم فرو نخواهم بست و خواب مرا در خود نخواهد گرفت
خداوند یکتاست که ترا حفاظت می کند
خداوند به دست راستت سایۀ توست
خورشید در روز به تو زیان نخواهد رساند و تابش ماه شب نیز برتو آزاری وارد نخواهد کرد
پروزدگار تو را از همه پلیدی ها محفوظ خواهد داشت و از بدی ها حفظ خواهد کرد
او نگاهدار روان تو خواهد بود
آمد و شد ترا نیز پروردگار پاس دارنده خود بود
او نگاهدارنده چان و حیات تو خواهد بود
و اوست که ترا از بدی ها درو خواهد داشت
از اکنون تا به ابد

2 دیدگاه‌

Comments are closed.