بن سبطی:امشب و فردا شب عجیب هستند.همچنین شبی که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد