بهروز کمالوندی: «ایران می تواند اورانیوم را در هر سطحی که بخواهد غنی سازی کند»

یک مقام رسمی در تهران گفت که رژیم قادر است اورانیوم را در هر سطحی که مایل باشد غنی سازد و در این مورد محدودیتی برای خود احساس نمی کند.

این سخنان را بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان اتمی ایران بیان داشت که گفت: رژیم قادر است اورانیوم را در سطح پنج درصد، و یا بیست درصد، و یا شصت درصد و یا هر درصد دیگری که مایل باشد غنی کند.

حکومت ایران، هنگامی که به غنی سازی در سطح ۶۷ر۳ درصد روی آورد، به دروغ گفت که آن را به عنوان ذخیره سوخت برای نیروگاه های اتمی خود می خواهد که قرار است در آینده برپا شود. رژیم هرگز کوره ای جز نیروگاه بوشهر که توسط مهندسین روسی تکمیل گردید، برپا نکرده است. آن مهندسین در این روزها، برپایی واحد دوم نیروگاه بوشهر را در همان مکان آغاز کرده اند.

مسلم آن است که رژیم ایران به اورانیوم پنج درصدی و یا شصت درصدی هیچگونه نیاز صنعتی و تولید ندارد و تنها کاربرد آن می تواند آماده سازی تولید بمب هسته ای باشد.

طبق توافق برجام، رژیم ایران حق ندارد تا پانزده سال پس از امضای این توافق، در فردو به غنی سازی اورانیوم بپردازد – ولی اکنون این تعهد را زیرپا گذاشته و غنی سازی در زیر کوه ها را از سر گرفته است. گاز اورانیوم مورد لزوم فردو، از تاسیسات اتمی نظنز به آنجا انتقال یافت.

این اقدام رژیم، در واقع نوعی دهن کجی به آژانس بین المللی و کشورهای جهان است که برای دور زدن تحریم های آمریکایی، به کمک رژیم ایران نیامده اند، بلکه به عکس، به همکاری و همدستی با ایالات متحده روی آورده اند.

رژیم می تواند در فضای کنونی فردو، سه هزار سانتریفوژ نصب کند که اگر از نسل ششم یا هشتم باشد، سرعت زیاد خواهد داشت و در ظرف مدت کوتاهی می توان اورانیوم کافی برای ساخت نخستین بمب اتمی ذخیره کرد.