به دستور دیوان عالی اسرائیل، ارتش عملیات تخلیه یک آبادی بَدَوی نشین در کرانه باختری را متوقف کرد

دیوان عالی اسرائیل به دولت دستور داد عملیات خود را برای برچیدن یک آبادی چادرنشینان در کرانه باختری رود اردن متوقف کند تا این موضوع به طور گسترده تری مورد رسیدگی قرار گیرد و دولت پاسخ خود را نسبت به شکایت اهالی، به دادگاه ارائه دهد.

سخن از نقطه ای در کرانه باختری است که شماری از بادیه نشینان فلسطینی در آن جا مستقر گردیده و ردون مجوز قصد برپایی یک آبادی داشتند.

این چادرنشینان، بدون دریافت مجوز، در زمینی متعلق به دولت و در تلاش برای تصاحب آن مستقر گردیدند

تلاش ماموران انتظامی برای اجرای این دستور دولتی با مقاومت شدید اهالی بدوی روبرو گردید که به دیوان عالی اسرائیل  شکایت بردند و خواهان توقف اجرای این دستور دولتی شدند.

دیوان عالی این درخواست را پذیرفت و یک حکم موقت در مورد توقف عملیات صادر کرد تا قضیه به طور همه جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد.

جریان تسلط اعراب بادیه نشین بر زمین های دولتی، در جنوب اسرائیل نیز از سال ها پیش ادامه داشته  و دولت می کوشد آن را متوقف سازد.

در جنوب اسرائیل هنوز حدود دویست هزار نفر از اعراب بیابانگرد در چادر زندگی می کنند. دولت برای پایان بخشیدن به این وضع بودجه ای به مبلغ یک میلیارد شِکِل (حدود ۳۰۰ میلیون دلار) اختصاص داده تا برای آن ها شهرسازی کند. این کوشش تا کنون با شکست روبرو شده، زیرا از یک سو عشیره های بَدَوی چنان با هم در حال نزاع هستند که حاضر نیستند در یک شهرک با هم زندگی کنند و از سوی دیگر، آنان خواهان مالکیت همه مناطقی هستند که گله های بز آنان در آن جا چرا می کنند – و این در حالی که زمین های مزبور متعلق به دولت و کشور است.