علیرضا جاپلَقی، پارکورکار ایرانی و دوست دخترش، پس از انتشار فیلم بوسیدن یکدیگر در شبکه های اجتماعی، توسط ماموران رژیم ایران بازداشت شدند.