بیابانگردان جنوب خلیج فارس سرزمین خشک خود را بهشت کردند، اما ملایان بهشت ایران را ویران. گفتگوی شهرام همایون با منشه امیر

آقای منشه امیر در گفتگوی هفتگی با آقای شهرام همایون در تلویزیون جهانی کانال یک، از جمله گفت که در جریان سفر چند روزه به امارات عربی متحده، دلش سخت به حال ایران سوخت، زیرا مشاهده کرد که اعراب بیابانگرد در طول پنجاه سال اخیر از سرزمین خشک و شنزار خود یک مکان آباد و سرسبز ساخته و رفاه مردمانشان را تامین کرده اند، و این در حالی که طی همین سال ها یک گروه تعصب گرای مذهبی و گروههای چپ و چریکی بر ایران مسلط شدند و روح الله خمینی و علی خامنه ای ایران سرسبز و آباد را به یک ویرانه مبدل ساخته اند.

در مورد رویدادهای اخیر در ایران، آقای امیر ارزیابی کرد که رژیم به سقوط نزدیک تر شده است. ولی در توجیه این ارزیابی گفت که این بار اعتراض ها همه اقشار ملت را در بر می گیرد و اعتراض های صنفی نیست. علاوه بر این، گستردگی آن در ده ها شهر کشور نشان ابعاد آن است که تا کنون سابقه نداشته است.

او گفت: گرچه در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، بعلت جو امنیتی سرکوبگرانه، هنوز مردم در شمار زیاد به خیابان ها نیامده اند، ولی بحران معیشتی در سراسر کشور در سطحی است که شهرهای بزرگ را نیز به زودی در بر خواهد گرفت.

آقای امیر گفت که رژیم در یک دور باطل گرفتار آمده و سران آن  نه لیاقت و تجربه خروج از این بحران را دارند و نه کوه مشکلاتی که درمان ناپذیر است، به حکومت امکان خواهد داد به این هدف برسد. بنابراین، ارزیابی می شود که هر روز بر سنگینی مشکلات افزوده شود تا بالاخره حکومت را از درون فروپاشد.