بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد فعالیت های اتمی رژیم ملایان:تحلیل مشاور ایرانی اتحادیه اروپا