بیت المقدس یهود، دوبار، با فاصله چهارصد سال، در همان روز ویران گردید و یهودیان، به سوگ نشسته اند

در سال ۷۰ میلادی ، معبد دوم در اورشلیم توسط ارتش روم در جنگ اول یهودی و روم نابود شد.

یهودیان باورمند، در سوگ ویرانی بیت المقدس یهود، امروز (پنجشنبه) که در تقویم عبری روز نهم ماه آو است و تیشعا بآو نامیده می شود، روزه گرفته و به نیایش مشغول هستند.

در تاریخ ملی و دینی یهود، تیشعا بآو روزی است که در نتیجه تهاجم بیگانگان به سرزمین اسرائیل و تصرف این کشور، بیت المقدس را که نیایشگاه مرکزی یهودیان بود و در تپه ای به نام تپه صیون در شرق اورشلیم قرار داشت، ویران شد.

این هر دو مصیبت، دریک روز، با تفاوت تاریخ چهارصد روی داد و یهودیان به همین علت روز تیشعا بآو، یعنی نهمین ماه عبری آو را روزی بدشگون می دانند و بیاد عظمتی که از دست داده اند به سوگ می نشینند.

یهودیان سوگوار به خاک نشسته و نیایش های تیشعا بآو را اجرا می کنند

بیت المقدس یهود، سه هزار سال پیش به دستور حضرت داود پادشاه یهود طراحی شد. ولی عمر او برای برپایی این مکان بزرگ مذهبی کفاف نداد و پسرش حضرت سلیمان ارزوی پدر را برآورده کرد و این نیایشگاه را در محوطه ای بزرگ و با عظمیت بسیار و در عین حال رعایت سادگی و دوری از تزئینات غیرضروری برپا ساخت.

یهودیان باورمند، در آن دوران هر سال، هنگام فرا رسیدن سه عید بزرگ، به زیارت بیت المقدس می آمدند.
ولی در سال ۵۸۶ قبل از میلاد، یعنی حدود دوهزار و پانصد سال پیش، سرزمین اسرائیل به دست سربازان امپراتوری بابِل اشغال شد و آن ها بیت المقدس را که نماد اصلی باورمندی و موجودیت کشور یهود بود ویران کردند.

سال ها بعد، کوروش بزرگ، امپراتوری بابل را شکست داد و یهودیان را آزاد ساخت و به آن ها اجازه داد به سرزمین پدری خود باز گردند و بیت المقدس یهود را دوباره در اورشلیم برپا سازند.

کوروش بزرگ پادشاه ایرانی

چند صد سال بعد، و حدود دو هزار سال پیش، سرزمین یهود یک بار دیگر به اشغال بیگانگان در آمد و این بار امپراطوری رم بود که بیت المقدس را ویران ساخت و یهودیان را از سرزمین پدری اخراج کرد و نام این سرزمین را به پالستینا مبدل ساخت که اعراب ده ها قرار بعد، این واژه را به تملک خود در آوردند و سرزمین اسرائیل را فلسطین نامیدند.

یهودیان باورمند، امروز را به این امید به سوگ نشسته اند که دوباره بتوانند بیت المقدس را از نو بنا کنند و جایگاه امن یهودیان و کانون دینی و اعتقادی آنان، با جلال و شکوه دوباره برپا گردد.
یهودیان باورمند امروز را در سوگ دوبار ویرانی بیت المقدس، روزه گرفته اند.

“کتل همعراوی” (دیوار ندبه) که یگانه بازمانده بیت المقدس یهود است، به علت کورونا فاصله بندی شده، تا آئین سوگواری سالروز ویرانی بیت المقدس یهود برگزار شود                                                                                                                               

آئنین های ویژه تیشعا بآو از شامگاه روز گذشته آغاز شد و بسیاری از یهودیان باورمند، خود را به محوطه دیوار ندبه (کتل همعراوی) در شرق اورشلیم رساندند تا به سوگواری بپردازند.

نمازگزاران روزه دار در پای دیوار ندبه که تنها بازمانده بیت المقدس یهود است

ولی به خاطر نگرانی از شیوع کورونا، ورود به این محوطه محدود شده و فاصله هایی بین نمازگزاران تعیین گردیده است. ولی شماری از یهودیان اولترا ارتودوکس که جاضر به پذیرش این محدودیت ها نبودند، با نیروهای پلیس درگیر شدند و به سوی آن ها سنگا ندازی کردند.