تحلیل منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون؛ تلویزیون «کانال یک»

دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ – ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰