تاکید اسرائیل بر نابود کردن حماس در رفح با وجود فشارهای بین المللی برای آتش بس:تحلیل بن سبطی