تاکید رهبران اسرائیل بر مقابله با تهدید جمهوری اسلامی برای یهودیان در روز یادبود هولوکاست: تحلیل آقای منشه امیر