یک دیدگاه

  1. مرگ بر مافیای فراماسونری خمینی وروحانی وخامنه ای که انقلاب ایران را بپا کرده وهدایت نموده ومردم ایران را بدبخت کردند تحت لوای اسلام جعلی حکومت فاسد ودزد ایران.

Comments are closed.