تحلیلگران اسرائیلی:مواضع اروپایی ها درباره رژیم ملایان به اسرائیل نزدیک تر شده است