تحلیل آقای منشه امیر از آتش بس و آزادی گروگان های اسراییلی