تحلیل آقای منشه امیر از برنامه اتمی رژیم ایران:آژانس اتمی به رژیم گفت بچه های خوبی باشید