تحلیل آقای منشه امیر از سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل