تحلیل آقای منشه امیر از صحبتهای یحیی سنوار درباره سود کشته شدن فلسطینیان برای حماس