تحلیل آقای منشه امیر درباره خیزش ملی ایرانیان در برابر رژیم ملایان