تحلیل آقای منشه امیر درباره صحبت های نتانیاهو و واکنش رسانه های رژیم